Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.goodlift.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

b) "Prodávající" je Goodlift s.r.o., se sídlem Ke Strouze 2498, 288 02, Nymburk, IČ.: 27209458.

c) "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

d) Zboží může být objednáno osobně, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese www.goodlift.cz.

e) Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím, tj. osobním odběrem ve skladu prodejce, nebo poštovní přepravou.

 

2. Úhrada zboží

Zboží je možné hradit těmito způsoby:

a) Platba dobírkou při převzetí zásilky

b) Platbou platební kartou

c) Platba bankovním převodem předem na účet Prodávajícího

d) Platba hotově při osobním odběru

 

3. Zasílání zboží a dodací lhůta

Zboží je Kupujícímu odesláno zpravidla do tří pracovních dnů po obdržení objednávky, příp. obdržení platby (bankovní převod).

Pokud z nějakého důvodu není možné zboží do tří dnů odeslat, je Kupující informován.

Zboží je doručeno nejdéle do 14 pracovních dnů po obdržení objednávky (dobírka), příp. obdržení platby (bankovní převod).

 

4. Záruční podmínky a výměna zboží

a) Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b) V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům zvolené přepravy. Zboží musí být nepoužité, čisté, bez zápachu a musí být zasláno obchodním balíkem bez dobírky. Součástí obchodního balíku je i písemné prohlášení Kupujícího, že od smlouvy odstupuje, a udání způsobu vrácení kupní ceny včetně kontaktních údajů (číslo účtu, adresa pro zaslání poštovní poukázky).

e) Rozbalené ponožky a podkolenky z hygienických důvodů neměníme.

f) Nárok na výměnu/vrácení nepoužitého, čistého a nezapáchajícího Zboží má Kupující právo uplatnit do 14 dnů od doručení, a to zejména v případě špatně zvolené velikosti. Výměna zboží je zdarma, účtováno je pouze poštovné.

5. Reklamace

a) Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

c) Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem bez dobírky. Pokud je Zboží Prodávajícímu předáno v porušeném transportním obalu, je oprávněn Zboží nepřevzít.

d) Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající má právo Kupujícímu účtovat náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

e) V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Reklamace vyřizuje: Martin Urban, tel: 602 843 338, e-mail: goodlift@goodlift.cz.

6. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) změnila-li se výrazným způsobem cena Zboží

c) Zboží nebylo uhrazeno do 10 dnů od objednání

V Nymburce dne 1.1.2014